Go to Top

SHS verksamhetsberättelse 2019-20

Verksamhetsberättelse för Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) verksamhetsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020

Styrelsen har bestått av:
Arne Johansson, ordförande,
Johanna Ahlm, vice ordförande,
Ida Odén, kassör
Mikael Appelgren, ledamot
David Wattström, ledamot
Adjungerad ledamot: Martin Klette, juridik.
Revisorer: Johan Jakobsson och Charlie Sjöstrand.
Valberedning: Lars Bernhardsson och Robert Odén

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger. I övrigt har arbetet mestadels skett på distans. Den löpande kansliverksamheten har skötts av Arne Johansson.

I samband med information till spelarna om kollektivavtalet har Unionen gjort totalt 16 klubbesök. Vid tio av dessa möten har SHS medverkat för information även om spelarföreningen.

SHS har under året haft ett väl fungerande nätverk med ett flertal partners och organisationer som SEB/Svenord, Tillväxtverket, Trygghetsrådet, Försäkringskassan, Unionen, Gjensidige, EHPU, SICO och SFS m.fl.

SHS ingår i Sport Pro som är en samverkansgrupp mellan spelarföreningarna i fotboll, ishockey och handboll. Sport Pro jobbar för att utveckla samarbetet i gemensamma frågor för de olika sporterna. Arne Johansson är invald i styrelsen för Sport Pro.

SHS är medlem i European Handball Players Union (EHPU). En internationell organisation för spelarnas bästa. Arne Johansson har representerat SHS vid EHPU-mötet i Frankfurt den 4 februari 2020. Junimötet i Köln blev inställt p.g.a. Corona. Mikael Appelgren har haft den löpande kontakten med EHPU.

SHS har deltagit i en studie som Lunds universitet genomfört angående hur covid-19-epidemin påverkar psykiskt mående och spelvanor inom idrotten. Ett urval på 145 medlemmar fick möjlighet att medverka i enkäten.

I 32 fall har medlemmar som fått problem eller hamnat i konflikt med sin arbetsgivare/klubb biträtts av SHS genom juridisk support.

Ett fall som gällde uppsägning utan saklig grund, enligt vår mening, har avgjorts i domstol. Tingsrätten dömde dock till motpartens fördel.

Vidare har SHS, med råd och information, väglett ett stort antal medlemmar som haft frågor om kollektivavtalet, korttidspermitteringar, kontrakt, försäkringar och sjukpenning m.m.

Medlemsavgiften i SHS har varit 300 kr.

Något ekonomiskt stöd i likhet med vad fotbollens och ishockeyns spelarföreningar får från sina resp. förbund har SHS inte heller i år erhållit från Svenska Handbollförbundet.

Betr. föreningens ekonomi hänvisas till balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse i separata årsmöteshandlingar.

En prioriterad fråga är att kunna tillskapa resurser så att vi kan inrätta ett kansli som sköter den löpande verksamheten så att den inte, som idag, helt läggs på styrelseledamöterna.

SHS har hemsidan www.spelarforeningenhandboll.se. SHS finns även på Facebook och Twitter.

SHS har motsvarat våra medlemmars förväntningar när frågor och problem uppkommit. Vi har nöjda och tacksamma medlemmar.

SHS kommer målmedvetet att fortsätta att bevaka och stärka de aktivas rättigheter och villkor så att de kommer i paritet med vad som gäller på den övriga arbetsmarknaden. SHS är det enda forum inom svensk handboll som bevakar och driver de aktivas intressen.

En stark och aktiv spelarförening behövs!

Styrelsen tackar alla som medverkat till ännu ett framgångsrikt år för SHS.

Styrelsen för Spelarföreningen Handboll Sverige

2020-08-19

Arne Johansson         Johanna Ahlm                          Ida Odén

David Wattström        Mikael Appelgren