Go to Top

SHS verksamhetsberättelse 2017-18

Verksamhetsberättelse för Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) verksamhetsåret 1 juli 2017 – 30 juni 2018

Styrelsen har bestått av: Arne Johansson, ordförande, Johan Jakobsson, vice ordförande, Ida Odén, kassör Patrik Fahlgren, ledamot Tobias Johansson, ledamot Suppleant: Alexander Stenbäcken. Adjungerad ledamot: Martin Klette, juridik. Revisorer: Johanna Ahlm och Charlie Sjöstrand. Valberedning: Lars Bernhardsson och Robert Odén.

Styrelsen har sammanträtt två gånger i Partille Arena. I övrigt har arbetet har mestadels skett på distans. Den löpande verksamheten har skötts av arbetsutskottet bestående av Arne Johansson, Ida Odén och Johan Jakobsson.

En prioriterad fråga har varit att kunna effektivisa verksamheten, inte minst vad gäller rekrytering av nya medlemmar. P.g.a. knappa ekonomiska och personella resurser har emellertid informationsarbetet om SHS blivit lidande. Vi har inte orkat vara så offensiva som vi önskat. Ett par klubbesök har gjorts samt några möten med klubbombud.

Under kommande säsong, 2018-19, måste därför en ny satsning på information och medlemsrekrytering genomföras. Vi planerar att tillsammans med Unionen göra en omfattande medlemsdrive hos klubbarna för att därigenom ge en grundlig information om vikten att vara medlem och om vad SHS och Unionen har att erbjuda sina medlemmar.

Tack vare en sponsor har resurser tillskapats för att inrätta ett kansli, beläget i Vårgårda.

SHS har varit pådrivande för att få ett till stånd ett kollektivavtal. Ett lagidrottsavtal som tecknats mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen finns sedan tidigare. Nästa steg är att förhandla fram ett specifikt handbollsavtal. Detta arbete pågår. SHS har under året varit involverat även i denna process, som fortsätter under hösten 2018.

Kollektivavtalet reglerar bl.a. anställningsvillkor om pensionsavsättning, försäkringar, sjuklön och semester.

SHS har hemsidan www.spelarforeningenhandboll.se. SHS finns även på Facebook och Twitter.

SHS är remissinstans i frågor som rör såväl svensk som internationell handboll.

SHS är medlem i European Handball Players Union (EHPU). Martin Klette har representerat SHS vid möte i Paris. Vid möte i Köln, i samband med Champions League Final 4, deltog både Martin Klette och Johan Jakobsson.

Juridisk medverkan har krävts i 15 specifika ärenden där medlemmar fått problem eller hamnat i konflikt med sin arbetsgivare/klubb.

Den juridiska supporten i dessa fall har erhållits från föreningens jurist, Martin Klette. Han har varit medlemmarna behjälplig i kontakter och förhandlingar med arbetsgivarna/klubbarna och i förekommande fall deras advokater. I samtliga ärenden har vi kommit fram till bra lösningar för våra medlemmar. Något som sannolikt inte hade skett utan medverkan från SHS.

Ett par fall har slutat med förlikning där allmänt skadestånd utdömts p.g.a. avtalsbrott av arbetsgivarna/klubbarna.

Vidare har SHS, med råd och information, väglett ett stort antal medlemmar som haft frågor om kontrakt, försäkringar och sjukskrivning m.m.

SHS har motsvarat våra medlemmars förväntningar när frågor och problem uppkommit. Vi har nöjda och tacksamma medlemmar.

Även tränare är numera medlemmar i SHS.

Betr. föreningens ekonomi hänvisas till balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse i separata årsmöteshandlingar.

Något ekonomiskt stöd i likhet med vad fotbollens och ishockeyns spelarföreningar får/har fått från sin resp. förbund har SHS ej heller i år erhållit från Svenska Handbollförbundet.

Vår ambition är att under nästa verksamhetsår ta ytterligare ett kliv för att utveckla service och förmåner till våra medlemmar.

SHS kommer enträget och målmedvetet att fortsätta vår strävan att bevaka och stärka de aktivas rättigheter och villkor så att de kommer i paritet med vad som gäller på den övriga arbetsmarknaden.

En aktiv spelarförening behövs!

Styrelsen vill tacka alla som medverkat till ännu ett framgångsrikt år för SHS.

Styrelsen för Spelarföreningen Handboll Sverige 2018-07-31

Arne Johansson
Ida Odén
Johan Jakobsson
Patrik Fahlgren
Tobias Johansson
Alexander Stenbäcken, suppleant