Go to Top

SHS verksamhetsberättelse 2018-19

Verksamhetsberättelse för Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) för tiden 1 juli 2018 – 30 juni 2019

Styrelsen:
Arne Johansson, ordförande,
Johan Jakobsson, vice ordförande,
Ida Odén, kassör
Mikael Appelgren, ledamot
Tobias Johansson, ledamot
Adjungerad ledamot: Martin Klette, juridik.

Arbetsutskott:
Arne Johansson
Ida Odén
Johan Jakobsson
Johanna Ahlm (adjungerad)

Revisorer:
Johanna Ahlm
Charlie Sjöstrand.

Valberedning
Lars Bernhardsson
Robert Odén

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Den löpande och dagliga verksamheten har skötts av arbetsutskottet bestående av Arne Johansson, Ida Odén, Johan Jakobsson och Johanna Ahlm.

En milstolpe för svensk handboll på elitnivå, som SHS arbetat hårt för i flera år, är kollektivavtalet som trädde ikraft den 1 maj 2019. Samtliga kontrakt som tecknas efter detta datum ska innefatta de villkor som där stadgas om t.ex. pensionsavsättning, försäkringar, sjuklön och semester.

SHS har ett samverkansavtal med Unionen som reglerar rollfördelningen mellan parterna. Huvuddragen i detta avtal är att Unionen ansvarar för frågor av facklig och arbetsrättslig karaktär och att SHS hanterar och beslutar i frågor rörande den sportsliga verksamheten.

Samtliga spelartrupper ska informeras om kollektivavtalets innehåll. Av de 26 lagen var Ystads, IF GT Söder samt Önnereds HK, dam- och herrlag först ut med infoträffar i juni månad.

Dessa träffar innebär även en medlemsdrive genom information om vad SHS och Unionen har att erbjuda och vikten att vara medlem för en tryggare handbollsanställning.

Tack vare en sponsor har SHS haft resurser till ett kansli, beläget i Vårgårda. Detta sponsorkontrakt går ut vid halvårsskiftet 2019 varför SHS i nuläget saknar ekonomi för ett fortsatt kansli.

SHS har haft möte den 29 oktober med Arbetslivsresurs ang. omställningsprogram och fonder (T.ex. Trygghetsrådet, TRS) som kan bistå spelare som avslutat sin aktiva karriär.

Spelberoende diskuterades vid ett möte med Philip Mårtensson den 2 maj.

Förbudet mot spel med huvudskydd finns på agendan. Dock har SHS ännu inte tagit ställning i denna fråga.

SHS är medlem i European Handball Players Union (EHPU). Genom medlemskapet i EHPU får SHS värdefull information om den internationella handbollen och om vad som sker i de övriga tio medlemsnationerna. T.ex. om terminsplaneringen, försäkringar, matchfixning, antidoping och ekonomi. EHPU har under året drivit flera projekt som utvecklar villkoren för de aktiva. Ett exempel på detta är kampanjen ”Don´t play the Players”, riktad till IHF och EHF, vilken Europas toppspelare stod bakom. Denna kampanj uppmärksammade det hårda spelprogrammet, nationellt och internationellt, och den belastning det innebär med skador som följd. Spelarna krävde en förändring. Kampanjen gav önskad respons från de internationella förbunden. Arne Johansson har representerat SHS vid EHPU-mötena i Köpenhamn den 16 januari och i Köln den 2 juni. Vid Köln-mötet deltog även Mikael Appelgren.

SHS har hemsidan www.spelarforeningenhandboll.se. SHS finns även på Facebook och Twitter.

SHS är remissinstans i frågor som rör såväl svensk som internationell handboll. T.ex. terminsplanering och regelfrågor.

Juridisk medverkan har krävts i 14 specifika ärenden (varav några mycket krävande fall) där medlemmar fått problem eller hamnat i konflikt med sin arbetsgivare/klubb. Vi har i samtliga ärenden kommit fram till bra lösningar. Något som sannolikt inte hade kunnat ske utan medverkan av SHS eftersom juristmedverkan ingår i medlemsavgiften.

Ett tvistefall kommer att avgöras i domstol hösten 2019.

Vidare har SHS, med råd och information, väglett ett stort antal medlemmar som haft frågor om kontrakt, försäkringar och sjukskrivning m.m. SHS har en hög servicenivå och tillgänglighet.

SHS har motsvarat våra medlemmars förväntningar när frågor och problem uppkommit. Vi har nöjda och tacksamma medlemmar.

Även tränare har varit medlemmar i SHS. Fr.o.m. den 1 maj 2019 hänvisas tränarna till medlemskap i Unionen.

Betr. föreningens ekonomi hänvisas till balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse i separata årsmöteshandlingar.

Något ekonomiskt stöd, i likhet med vad fotbollens och ishockeyns spelarföreningar får/har fått från sina resp. förbund, har SHS ej heller i år erhållit från Svenska Handbollförbundet.

Vår ambition är att under nästa verksamhetsår ta ytterligare ett steg för att utveckla vår service och förmåner till medlemmarna.

SHS kommer enträget och målmedvetet att fortsätta vår strävan att bevaka och stärka de aktivas rättigheter och villkor så att de kommer i paritet med vad som gäller på den övriga arbetsmarknaden.

En stark spelarförening behövs!

Styrelsen vill tacka alla som medverkat till ännu ett framgångsrikt år för SHS.

Styrelsen för Spelarföreningen Handboll Sverige
2019-08-12

Arne Johansson
Ida Odén
Johan Jakobsson
Mikael Appelgren
Tobias Johansson