Go to Top

SHS verksamhetsberättelse årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse för Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) verksamhetsåret 1 juli 2016 – 30 juni 2017.

Styrelsen har bestått av:
Arne Johansson, ordförande, Robert Odén, vice ordförande, Lars Bernhardsson, sekreterare, Ida Odén, kassör och Alexander Stenbäcken, ledamot.
Suppleant: Sofia Berndtsson.
Adjungerad ledamot: Martin Klette, juridik.
Revisorer: Daniel Svensson och Charlie Sjöstrand.
Valberedning: Max Darj och Robert Bladh

Styrelsearbetet har mestadels skett på distans via telefon och Skype. Därutöver har arbetsutskottet haft möten. Den löpande verksamheten har skötts av Arne Johansson och Martin Klette.

En prioriterad fråga har varit att kunna effektivisa verksamheten, inte minst vad gäller rekrytering av nya medlemmar. P.g.a. knappa ekonomiska och personella resurser har emellertid arbetet med att informera om vikten av att bli medlem SHS blivit lidande. Vi har inte orkat vara så offensiva som vi önskat. Under kommande säsong, 2017-18, måste därför en ny satsning på information och medlemsrekrytering genomföras. Därvidlag är klubbombuden nyckelpersoner vilka måste ges grundlig information om vad SHS kan erbjuda sina medlemmar.

En förutsättning för att kunna effektivisera föreningens förvaltning är att det kan tillskapas ett kansli. Sponsorkontakter har under våren tagits i syfte att kunna skapa resurser för inrättande av någon form av kansli.

Unionen och Arbetsgivaralliansen har tecknat ett övergripande kollektivavtal för lagidrotter. Nästa steg är att förhandla fram ett specifikt handbollsavtal. Detta arbete pågår.

Vid ett möte i Malmö, i samband med SM-finalerna, informerade Arne Johansson Svenska Handbollförbundets styrelse om spelarföreningens verksamhet och betydelse för svensk elithandboll.

SHS har hemsidan www.spelarforeningenhandboll.se. SHS finns även på Facebook och Twitter.

SHS har samverkansavtal med Inside Sportspartner AB (idrottförsäkringar) och Iplay (app för socialt nätverk anpassat för idrottare)

SHS är medlem i European Handball Players Union (EHPU). Martin Klette har representerat SHS vid möte i Köln i samband med Champions League Final 4.

Trots de begränsade resurserna, såväl ekonomiskt som personellt, har SHS under året kunnat motsvara våra medlemmars förväntningar när frågor och problem uppkommit. Vi har nöjda och tacksamma medlemmar.

21 ärenden har diarieförts under verksamhetsåret där främst Martin Klette varit medlemmarna behjälplig i kontakter och förhandlingar med arbetsgivarna. Ett fall ha avgjorts i domstol (tränare i IFK Karlskrona). Tingsrätten dömde till arbetsgivarens fördel. Ett mål har avgjorts via förlikning (spelare i Spårvägens HF).

Noterbart är att även tränare söker medlemskap i SHS. Under året har SHS biträtt tre  tränare som av olika anledningar hamnat i konflikt med sina arbetsgivare.

Mest uppmärksammade fall under året har varit ”Röxner-fallet” i IFK Skövde (felaktig uppsägning) och trakasserierna mot två spelare i Skövde HF. SHS har lagt ner ett mycket omfattande arbete på dessa fall.

Vidare har SHS, med råd och information, väglett medlemmar som haft frågor om kontrakt, försäkringar och sjukskrivning m.m.

Betr. föreningens ekonomi hänvisas till kassarapport och revisionsberättelse i separata årsmöteshandlingar.

SHS kommer enträget och målmedvetet att fortsätta vår strävan att bevaka och stärka de aktivas rättigheter och villkor så att de kommer i paritet med vad som gäller på den övriga arbetsmarknaden.

Styrelsen vill tacka alla som medverkat till ännu ett framgångsrikt år för SHS. Ett särskilt tack riktas till vårt juridiska ombud Martin Klette.

Styrelsen för Spelarföreningen Handboll Sverige
2017-07-31

Arne Johansson
Robert Odén
Lars Bernhardsson
Ida Odén 
Alexander Stenbäcken
Sofia Berndtsson, suppleant