Go to Top

Snedsits vid sjukskrivning p.g.a. skada

Ingen annan lagsport, i förhållande till antal utövare, är förknippad med större skaderisk än handbollen.

Det finns en hög risk för skador i alla delar av kroppen men framför allt för knäskador. I de flesta fall innebär det lång rehabilitering och därmed sjukskrivning.

Handbollen har dessutom det största antalet skador som leder till bestående besvär.

Till skillnad från fotboll och ishockey, som är professionella sporter, är handbollen halvprofessionell. Det innebär att de allra flesta handbollsspelarna, för sin egen och sin familjs försörjning, måste ha ett jobb vid sidan om sin idrottsutövning.

Vid sjukskrivning p.g.a. skada innebär det ofta att man kan utföra det andra jobbet, t.ex. på kontor. Här uppstår en snedsits som gör handbollsspelarna till förlorare vad gäller sjukpenningen.

Inte sällan erhålls bara är en bråkdel av handbollsinkomsten i sjukpenning även i fall då den är lika stor eller t.o.m. högre än inkomsten från det andra jobbet.

Socialförsäkringsbalken, som reglerar förmåner som sjukpenning, är helt enkelt inte är anpassad för dessa kombinationer av anställningar. Konsekvensen för den skadade spelaren blir, i många fall, orimlig.

Spelarföreningen företräder medlemmar i dessa sammanhang. Många gånger innebär det komplicerade bedömningar då ärendena oftast innehåller svåra sakfrågor och många lagrum finns att genomlysa.

Därför är Försäkringskassan en viktig part som vi regelbundet träffar och har goda relationer med, både på lokal och central nivå.

Efter många överläggningar är vi nu framme vid en punkt där vi tillsammans med Försäkringskassan har en samsyn kring att en ändring i lagtexten är erforderlig.

Kontakter har tagits med Socialdepartementet. Detta är en process som kommer att ta tid men just nu den enda framkomliga väg för en rättvis sjukpenning även för deltidsarbetande handbollsspelare, så som vi ser det.

ARNE JOHANSSON, ordf. SHS