Go to Top

Spelarföreningen har informationen

Spelarföreningen har under helgen haft legio överläggningar med olika involverade parter om hur regelverket med korttidspermittering ska tillämpas. Oklarheter råder fortfarande.

Det avtal som nu finns upprättat mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen var från början enbart avsett för anställda (ej spelare) inom föreningar.

Därefter har Arbetsgivaralliansen gjort tolkningen att det även gäller för handbollsspelare.

Huruvida en spelare kommer att omfattas eller ej avgörs av myndigheten Tillväxtverket. Anvisningar därifrån föreligger ännu inte (tidigast 7 april) varför några uppgörelser om korttidspermittering inte kan göras förrän båda parter känner till samtliga villkor.

Såvida Tillväxtverket ger klartecken till att även spelare kan omfattas av regeringens förslag om korttidspermittering (92,5 % lön och 40 % tjänstgöringsgrad) så ställer sig SHS bakom ett sådant avtal när det väl är på plats.

Tolkningen av reglerna är således inte klara. Dessutom måste föreningarna teckna lokala avtal med respektive region. Detta är inte gjort i någon region ännu, såvitt är känt i dagsläget. Ingen arbetsgivare kan gå förbi detta avtal som båda parter, såklart, ska vara helt överens om.

En del uppfattningar som förekommer bygger på okunskap om hur det ligger till. Spelarföreningen har löpande kontakter med samtliga berörda organisationer och förbund och vi är därför väl insatta i ämnet.

Mot denna bakgrund kommer vi att löpande framöver delge den rätta informationen som ska tas i beaktande när det väl är dags för uppgörelse om korttidspermittering vilket alltid ska ske i samråd mellan spelare och klubbar.

ARNE JOHANSSON